Juridiska områden

Vi arbetar inom många olika juridiska områden, här följer några. Hittar du inte det område ditt ärende gäller, så är du ändå välkommen att kontakta oss. Ofta kan vi lösa de flesta juridiska problem. Klicka på respektive område för mer information.

 1. Affärsjuridik
 2. Affärsrätt
 3. Arbetsrätt
 4. Arvsrätt
 5. Avtalsrätt
 6. Bolagsbildningar
 7. Bolagsrätt
 8. Bolagsärenden
 9. Familjerätt
 10. Fastighetsrätt
 11. Försäkringsrätt
 12. Köprätt
 13. Migrationsrätt
 14. Obeståndsrätt
 15. Skadeståndsrätt
 16. Skatterätt

Affärsjuridik

Affärsjuridik innehåller flera olika rättsområden. Området affärsjuridik är komplext och kräver goda juridiska kunskaper och erfarenhet för att hanteras på ett korrekt sätt. I första hand brukar affärsjuridik förknippas med bolagsrätt och angränsande rättsområden.

Oavsett om du ska driva företag ensam eller tillsammans med en partner finns det många juridiska frågor att reflektera kring. Du ska tänka igenom bolagets struktur och vilka avtal som behövs innan problem uppstår. I många fall kan både väsentliga summor och mycket arbete sparas, genom att ta hjälp av juridiska experter i ett tidigt skede. Med fördel kan du ta juridisk hjälp redan när bolaget skapas.

Vad händer om du och din partner inte kommer överens? Vår rekommendation är att detta ska regleras i avtal och vi kan hjälpa dig.

Vad händer om du eller din partner avlider? Vem tar över företaget och till vilket pris?

Affärsrätt

Inom affärsrätt är det mycket viktigt med kunskap om avtal och relaterade lagar på området. Nästan varje dag ingår du olika typer av avtal, utan att du tänker på det. Anledningen är att avtal kan vara av olika typ, t.ex. skriftliga och muntliga. Ofta tänker vi på avtal som ett dokument som signeras av två eller flera parter. Faktum är att du oftare ingår muntliga avtal, avtal via handslag eller andra avtal i samband med köp, som inte kräver signering.

Exempel på skriftliga avtal är anställningsavtal eller kompanjonavtal. När du köper en verksamhet eller bostad undertecknar du ett köpeavtal, som innebär en skuldförbindelse. Konkret så förbinder du dig att genomföra ett köp genom att erlägga en köpeskilling.

Inom affärsrätt finns det således en stor mängd avtal och lagar att beakta.

Arbetsrätt

Arbetsrätten handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den klargör vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har gentemot varandra. Vidare omfattas förhållandet mellan fack/arbetstagarorganisation och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation.

Arbetsrätt handlar också om arbetsvillkor. Det kan gälla arbetstid, raster och deltid. Arbetsrätt är ett mycket komplext och mångfacetterat område, eftersom det även innehåller områden som diskriminering.

Arvsrätt

Arvsrätt handlar rent konkret om vad som händer med tillgångar när en person dör. Här har testamente en central roll, men arvsrätten är också reglerad i lag. Därmed är det viktigt att utforma ett testamente så det är kompatibelt med gällande lagstiftning på området. Generellt kan sägas att barn/efterkommande och föräldrar har arvsrätt. Viktigt är också att arvsrätten kan omfatta t.ex. kusiner, bröder/systrar, deras barn. Har inget testamente skrivits och många närstående har avlidit, så kan arvsrätten på ett för dig oönskat sätt fördela tillgångarna. Därmed rekommenderas alltid ett testamente, för den som vill känna sig trygg med vart tillgångarna tar vägen efter livets slut.

Avtalsrätt

Inom förmögenhetsrätt är avtalsrätt en viktig och mycket central del. Avtalsrätt reglerar uppenbart avtal och t.ex. ingående av de samma. Den reglerar vidare när avtal är ogiltiga. Olika typer av kontrakt hamnar också inom området. Detta kan gälla kontrakt i samband med köp, men även avtal gällande försäkringar, kredit och olika typer av uppdrag.

Behöver du hjälp med avtal? Skapa avtal? Tillämpa/tolka avtal? Bryta avtal? Du är mycket välkommen att kontakta oss för rådgivning om avtal.

Bolagsbildningar

Vi kan hjälpa dig att starta ett nytt bolag. När du ska starta företag ska du naturligtvis välja en bolagsform som passar dig, din eventuella partner och verksamheten. I våra tjänster ingår givetvis att ge rådgivning kring vilken företagsform som är lämplig. Instinktivt tänker de flesta på aktiebolag, som är en populär bolagsform. Beroende på verksamhet kan dock andra bolagsformer vara mer fördelaktiga.

Oavsett vilken företagsform du väljer, så hanterar vi kontakten med bolagsverket och andra berörda myndigheter fram till att bolaget är registrerat och aktivt.

Prislista för bolagsbildning

Aktiebolag: 9 800 kr inkl. moms
Kommanditbolag/Handelsbolag: 4 900 kr inkl. moms
Ekonomisk förening: 7 000 kr inkl. moms

I samband med skapande av bolag kan vi också förmedla kontakt med flera bra revisorer och bokföringsbyråer. För mer information och beställning av våra bolagstjänster, vänligen kontakta oss.

Bolagsrätt

Bolagsrätt handlar till stor del om struktur i bolag, investeringar och ägarförhållanden. Det handlar också om hur arbetet i styrelsen ska bedrivas och hur aktieägande hanteras.

Tjänster inom bolagsrätt kan handla om start av bolag, upplösning av bolag och ändring av ägarstruktur.

Bolagsärenden

Bolagsärenden handlar till stor del om bolagsrätten, som omfattar många regler kring struktur, investeringar, styrelse och hur ändringar i bolag ska hanteras. Det är mycket viktigt att ändringar i bolag registreras hos berörda myndigheter.

Vi har erfarenhet av många olika typer av bolag och kan därför vägleda i frågor inom bolagsrätt. Om ni vill koncentrera er på att driva företaget, så kan vi hantera kontakter med myndigheter.

Detta kan handla om strukturändringar och fördelning av aktier. Vår kompetens inom avtal är mycket central inom bolagsrätt. Vi kan också hjälpa er att starta nytt bolag.

Familjerätt

Familjerätt är ett komplicerat område och juridisk hjälp ger i de flesta fall stor skillnad i klientens situation. Genom att agera som ombud för er, så kan vi hjälpa er att tillvarata era rättigheter. Därmed kan vi bidra till en bättre situation för dig.

Har du frågor kring familjerätt är du mycket välkommen att kontakta oss för juridisk rådgivning. Vi hanterar ditt ärende med största seriositet och diskretion. Vi kan snabbt börja arbeta på ditt ärende och avgör vilka åtgärder som ska vidtas.

Fastighetsrätt

Juristakuten har sedan starten hjälpt små och medelstora företag i tvister mot hyresvärdar och fastighetsägare i hela Sverige.

Vi har med framgång lyckats driva processer mot hyresvärdar som har fastighetsbestånd på upp till cirka 270 miljarder kr och har lyckats med bästa resultat för våran klienter.

Försäkringsrätt

Försäkringsrätt är ofta aktuell i samband med begäran om skadestånd. Det kan också gälla reglering av skada i enlighet med ett försäkringsavtal. När du ingår ett avtal om försäkring kan försäkringsrättsliga frågor aktualiseras.

Har du en fråga om försäkringsvillkor eller skadereglering? Kanske har du en tvist med ditt försäkringsbolag? Vi kan bistå med rådgivning kring försäkringsrätt.

Köprätt

Köprätt reglerar köp, som är en av de mest förekommande transaktionerna. I samband med köp ingås automatiskt ett avtal. Ett köp betecknas ofta av att pengar och produkt/tjänst byter ägare, men det kan lika väl gälla fakturabetalning eller delbetalning.

Ett köp kan leda till många olika typer av problem

– Produkten uppfyller inte vad säljaren utlovat och köparen blir missnöjd.
– Säljaren får inte betalt, helt eller delvis.
– Produkten eller tjänsten bryter mot lagen.
– Varan har gått sönder under leverans.
– Försening av leverans.

Beroende på om avtalsparterna är privatpersoner eller företag, så gäller olika lagar. Detta gör köprätt till ett komplicerat område och många säljande företag har följaktligen inte koll på vilka regler som gäller.

Oavsett problem och om du är konsument eller företagare, så kan vi bistå med juridisk rådgivning kring köprätt.

Migrationsrätt

Har du funderingar kring familj- och anhörighetsinvandring, har du eller någon familjemedlem fått avslag på en ansökan av Migrationsverket eller hotas du med avvisning, utvisning eller med en återkallelse av ditt uppehållstillstånd och behöver ett juridiskt ombud eller offentligt biträde?

Kontakta oss för juridisk hjälp kring migration och migrationsrätt.

Obeståndsrätt

Obeståndsrätt förknippas i hög grad med konkurser. Begreppet obestånd kallas ibland också insolvens och innebär att ett företag inte kan betala sina skulder i tid. Obestånd innebär också att problemet är bestående och därmed ej tillfälligt.

Företag med tillgångar kan sälja av dessa och därmed undvika att hamna på obestånd.

Obeståndsrätten handlar om hur företag på obestånd kan hanteras och vilka åtgärder som är möjliga. Konkurs är en sådan åtgärd, men rekonstruktion är också vanligt förekommande.

Skadeståndsrätt

Har du drabbats av en skada så kan du begära ersättning, skadestånd, från den som orsakat skadan. Detta regleras främst i skadeståndslagen. Observera att skadestånd inte är ett straff, utan ersättning för orsakad skada. Likväl kan skadestånd utdömas i samband med rättsprocesser. Ett anspråk på ersättning kan i vissa fall vara ett skadeståndsanspråk.

För att hantera skadeståndsärenden på ett framgångsrikt sätt krävs juridisk expertis och kunskap om både lagar och praxis inom området.

Behöver du hjälp att utkräva skadestånd? Är du osäker på om ett skadeståndskrav som riktats mot dig är giltigt? Oavsett fråga, så kan vi bistå med hjälp kring ersättnings- och skadeståndsanspråk.

Skatterätt

Inom juridiken handlar skatterätt uppenbart om skatter och lagar om beskattning. Det finns flera olika lagar och regler som gör skatterätt till ett mycket komplext område.

Områden som mervärdesskatt (moms), taxering, inkomstskatt, punktskatt, arbetsgivaravgift, sociala avgifter, koncernbeskattning ingår alla inom skatterätt.

Området skatterätt har historiskt kallats finansrätt och i ekonomiutbildningar används ibland begreppet beskattningsrätt. Lagstiftningen kring företag och redovisningsregler är ofta anpassade för användning tillsammans med nationell skatterätten. Lagstiftningen kring skatterätt skall även följa internationella regler och seder.

Har du problem eller frågor kring skatterätt för ditt företag? Kontakta gärna oss för rådgivning.